Foreningens love

§ 1

Foreningens navn er:  Forældre - BIF


§ 2

Foreningens formål er at virke som støtteforening for B.I.F’s ungdomsafdeling.

Støttens art og omfang bestemmes alene af foreningens bestyrelse efter ansøgning fra B.I.F’ s bestyrelse.


§ 3

Som medlemmer optages forældre til piger & drenge i ungdomsafdelingen eller i øvrigt enhver, som er interesseret i at støtte foreningens arbejde. Et forældrepar betragtes som eet medlem. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren.


§ 4

Kontingentet fastsættes en gang om året på den ordinære generalforsamling.


§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang om året, inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes ved offentlig bekendtgørelse i den lokale presse med 14 dages varsel. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, samt 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om dette. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldevarslet er 8 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indvarslingen. Ved en generalforsamling er medlemmer som har betalt kontingent i afholdelsesåret og ikke er i kontingent restance, samt har været medlem i et helt kalenderår stemmeberettiget med en stemme per medlemskab.


§ 6

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og sekretær, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt B.I.F.’s formand. Modsvarende har foreningens formand sæde i B.I.F.’s bestyrelse og forretningsudvalg. Bestyrelsen vælges således:

For en periode af 2 år, vælges formand og sekretær på ulige årstal. Næstformand og kasserer på lige årstal. Bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år for et år. Revisorer vælges for 2 år således er den ene revisor er på valg hvert år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt enten formand eller næstformand er til stede. Bestyrelsen skal føre protokol over møder og andre vigtige begivenheder indenfor foreningen.


§ 7

Stk.1.

Bestyrelsen skal sørge for opkrævning af kontingent samt gennem speciel arrangementer o.l. forsøge at øge foreningens indkomst mest muligt.

Foreningens midler indsættes på en bankbog eller anbringes på anden forsvarlig måde, såsom værdipapirer e.l.

Midlerne kan kun hæves med kassererens eller formandens underskrift.

Regnskabet afsluttes den 31. december og aflægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk 2.

Formanden og kassereren har tegningsret for foreningen hver for sig. Ved dispositioner om fast ejendom, samt ved optagelse af lån og pantsætning tegnes foreningen af hele bestyrelsen.


§ 8

Da foreningen udadtil kommer til at virke i B.I.F.’s navn, handler bestyrelsen til enhver tid under ansvar overfor B.I.F.’s hovedbestyrelse, ligesom denne har myndighed til at skride ind overfor arrangementer e.l. dersom dette skønnes nødvendig.